فروشگاه تحقیق و مقاله دنیز

فروشگاه تحقیق و مقاله دنیز

"فروشگاه دفتر خدمات کامپیوتری و اینترنتی دنیز" ... دانلود تحقیق، مقاله، پایان نامه، کارآموزی، کارورزی، تحقیقات ارتقای شغلی، نمونه سوال و ...

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 124
  • بازدید دیروز : 275
  • بازدید کل : 477185

‌‌‌تأثیر استفاده از شبكه هاي اجتماعي موبايل محور و رابطه آن با ميزان دينداري افراد (مطالعه موردی پرسنل سازمان حفاظت محیط زیست کشور)


چکیده

با ورود وگسترش شبکه های اجتماعی موبایلی زمینه ارتباط بیشتر افراد در نقاط مختلف دنیا ایجاد شده است ازآنجائی که اطلاعات دقیقی از استفاده کاربران از این شبکه‌ها مشخص نیست. این پژوهش با هدف تأثیر استفاده از شبكه هاي اجتماعي موبايل محور ورابطه آن با ميزان دينداري از ديدگاه كارمندان سازمان حفاظت محيط زيست كشور انجام گرفته و درصدد پاسخگويي به اين سؤال است كه آيا شبكه هاي اجتماعي موبايلي به عنوان يك رسانه فرا نوين باتوجه به تغییر بستر شکل گیری وكاربردها متفاوت چقدر درارتباط با ميزان دينداري افراد ايفاي نقش می‌کند؟ جامعه آماريرا كارمندان سازمان حفاظت محيط زيست كشور درسال 1393 تشكيل می‌دهد. روش نمونه گيري سیستماتیک با روش پيمايشي و تکنیک پرسشنامه از تعداد 250 نفر نظرسنجي به عمل آمده است. از نظريه هاي جامعه شبکه ای كاستلز، ساختبندي گيدنز، استفاده وخشنودي كارتز دراين پژوهش مورداستفاده قرار گرفته است. نتایج این پژوهش بیانگر تأیید فرضیه ها می‌باشد. بین استفاده از شبکه های اجتماعی موبایلی بر میزان دینداری کارکنان رابطه وجود دارد. بدین معنا دیدگاه افراد و شبکه های اجتماعی موبایلی در میزان دینداری آنان درحد متوسط تأثیر گذار می‌باشد. طبق مقدار بتای شاخص های مدت زمان حضور روزانه کاربران در شبکه، میزان استفاده از شبکه و واقعی بودن مشخصات کاربران معنادار شده است. این سه شاخص می‌تواند میزان تأثیر در دینداری را پیش بینی نماید، ضریب تعیین مدل که مقدار آن برابر است با 0.11 به معنای اینست که 0.11 از تغییرات در میزان دینداری توسط شاخص های مدت زمان حضور در شبکه، میزان استفاده از شبکه و واقعی بودن مشخصات کاربران به طور توأم تبیین می‌شود. و متغير ميزان استفاده از شبکه‌ها با بتاي 42 درصد بيشتر از ساير متغيرهاي مستقل بردينداري افراد تأثیرمی‌گذارد جهت تأثیر آن هم منفي است.

واژه هاي كليدي: شبكه هاي اجتماعي، شبكه هاي اجتماعي موبايلی، دينداري. هويت ديني

Contents

فصل اول 6

کلیات پژوهش 6

مقدمه 7

بيان مسله و ضرورت تحقیق 12

بیان اهداف 16

1-3-1- اهداف اصلی 16

1-3-2- اهداف فرعی 17

تعريف مفاهيم و متغيرهاي تحقيق 18

شبكه هاي اجتماعي (متغير مستقل)18

ميزان استفاده از شبكه هاي اجتماعي موبایلی. 18

مدت زمان حضور درشبکه های اجتماعی موبایلی. 18

تلفن همراه19

شبكه هاي موبايلي. 19

دينداري (متغيير وابسته)19

دین و دینداری 19

فصل دوم:22

ادبیات پژوهش 22

2-1- مباني نظري پژوهش 23

2-2- پيشينه تحقيق 31

2-3- نتيجه گيري بخش مباني نظري 33

2-4- چارجوب نظري تحقيق 35

نظریه ساخت بندي گيدنز 35

نظریه جامعه شبکه ای کاستلز. 36

نظریه استفاده و خشنودی.. 38

2-5- روش انجام کار 41

2-6- شمای تحقیق 41

فصل سوم :43

روس تحقیق 43

3-1- فرضيه ها44

روش تحقیق 44

روایی و پایایی تحقیق 45

جامعه آماری 45

واحد نمونه گیری 46

واحد آمادری 46

روش نمونه گیری 46

رویه جمع آوری اطلاعات 46

تحلیل و توصیف یافته های تحقیق... 49

مقدمه 49

توصيف یافته‌ها49

آمار توصیفی 50

بررسی ویژگی های جمعیت شناختی آزمودنی‌ها50

جدول (4-1-1) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب جنس..... 50

جدول (4-1-2) توزيع فراواني پاسخگويان برحسب مقطع تحصيلي... 51

جدول (4-1-3) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب محل سكونت.... 52

جدول (4-1-4) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميانگين سن... 54

جدول (4-1-5) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب سابقه كار. 55

جدول (4-1-6) توزيع فراواني پاسخگویان بر حسب وضعیت درآمد.. 56

جدول توصیف یافته ها57

جدول (4-1-7) توزیع فراوانی پاسخگويان بر حسب میزان اعتقادات ديني افراد. 57

جدول (4-1-8) توزیع فراوانی پاسخگويان برحسب ميزان توکل به خدا58

جدول (4-1-9) توزیع فراوانی پاسخگويان بر حسب میزان علاقه به دين اسلام. 59

جدول (4-1-10) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب افتخار به مسلمان بودن.. 59

جدول (4-1-11) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان لذت از انجام فرایض دینی... 60

جدول (4-1-12) توزیع فراوانی پاسخگويان برحسب میزان شرکت در نماز جماعت.... 61

جدول (4-1-13) توزیع فراوانی پاسخگويان برحسب علاقهبهانتخابنامهایاسلامي... 61

جدول (4-1-14) توزیع فراوانی برحسب میزان شرکت در مراسم مذهبی... 62

جدول (4-1-15) توزیع فراوانی پاسخ گویان برحسب روزه گرفتن در ماه رمضان.. 63

باتوجه به جدول توزیع فراوانی فوق، باید اظهار داشت از مجموع 250 نفر نمونه مورد مطالعه، برحسب میزان روزه گرفتن در ماه رمضان بیشترین نسبت، 101 نفر معادل 40.4 درصد گزینه بعضی وقتا، 13 نفر معادل 5.2 گزینه روزهای تعطیل را انتخاب نموده‌اند. بنابراین بیشترین افراد مور مطالعه بعضی وقت ها روزه می گیرند.63

جدول (4-1-16) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب تحت تأثیر تصاویر دینی و مذهبی ماهواره و اینترنت.... 63

جدول (4-1- 17) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان شرکت در نماز جمعه. 64

جدول (4-1- 18) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب انجام اعمال دینی بوسیله شبکه های اجتماعی موبایلی... 65

جدول (4-1- 19) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان آرامش قلبی پس از مناجات با خدا66

جدول (4-1- 20) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب عضویت در شبکه های اجتماعی موبايلي... 66

جدول (4-1- 21) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان استفاده روزانه از شبکه های اجتماعی موبایلی... 67

جدول (4-1- 22) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب راهنمای وروددرشبكههایاجتماعيموبايلي... 68

جدول (4-1- 23) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب حضور با مشخصاتواقعيدرشبكههایاجتماعيموبايلي... 68

جدول (4-1- 24) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب اطلاعازاخبارروز در شبکه های اجتماعی... 69

جدول (4-1- 25) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب در ارتباط بودن بادوستان در شبکه های اجتماعی... 70

جدول (4-1- 26) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب پیداكردندوستانجديد در شبکه های اجتماعی... 70

باتوجه به جدول فراوانی فوق، بایداظهار داشت از مجموع 250 نفر نمونه مورد مطالعه، برحسب پیداکردن دوستان جدید در شبکه های اجتماعی بیشترین نسبت یعنی 108 نفر معادل 43.2 گزینه خیلی کم و کمترین نسبت یعنی 16 نفر معادل 6.4 گزینه کم را انتخاب کرده‌اند. بنابراین می‌توان گفت اکثریت پاسخ دهندگان از شبکه های اجتماعی موبایلی به دلیل پیداکردن دوستان جدید درحد متوسط تا خیلی کم استفاده می‌کنند.71

جدول (4-1- 27) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب تفریح و سرگرمی در شبکه های اجتماعی... 71

باتوجه به جدول فراوانی فوق، باید اظهار داشت از مجموع 250 نفر نمونه مورد مطالعه، برحسب آشنایی با عقاید دیگران در شبکه های موبایلی بیشترین نسبت یعنی 113 نفر معادل 45.2 را گزینه خیلی کم و کمترین نسبت یعنی 4 نفرمعادل 7.2 گزینه زیاد را انتخاب کرده‌اند. بنابراین می‌توان گفت اکثریت پاسخ دهندگان از شبکه های اجتماعی موبایلی به دلیل آشنایی با عقایددیگران درحد کم استفاده می‌کنند.73

جدول (4-1- 30) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب باورهای دوستان در شبکه های اجتماعی... 73

موبایلی 73

جدول (4-1- 31) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان اعتماد به اطلاعات در تکنولوژی در شبکه های اجتماعی موبایلی... 74

جدول (4- 1-33) توزیع فراوانی پاسخگويان بر حسب تأثیر فناوري در تغيير هويت وارزشهایمعنوی... 75

جدول (4-1- 34) توزیع فراوانی پاسخگويان برحسب ميزان واقعي بودن محتواي شبكه هاي اجتماعي... 76

موبایلی 76

جدول (4-1- 35) توزیع فراوانی پاسخ گويان برحسب ارزان ودردسترس بودن شبکه های اجتماعی موبایلی... 77

جدول (4-1- 36) توزیع فراوانی برحسب تأثیر شبكه هاي اجتماعي بردينداري كاربران.. 77

جدول (4-2-37) رابطه بین میزان اعتقادات دینی و ارزیابی پاسخگویان در استفاده از شبکه های اجتماعی موبایلی... 78

2.4 تحلیل یافته ها79

آزمون کای اسکور. 79

جدول (4-2-38) رابطه بین میزان توکل به خدا و ازریابی پاسخگویان از استفاده شبکه های اجتماعي موبایلی درمیزان دینداری... 81

آزمون کای اسکور. 82

جدول (4-2-41) رابطه بین میزان لذت از انجام فرایض دینی و ارزیابی پاسخگویان از نقش شبکه های اجتماعی موبایلی در میزان دینداری... 89

جدول (4-2-43) رابطه بین میزان انتخاب نام های اسلامی برای فرزندان و ارزیابی پاسخگویان از نقش شبکه های اجتماعی موبایلی در میزان دینداری 95

جدول (4-2-44) رابطه بین میزان شرکت در مراسم مذهبی و استفاده از شبکه های اجتماعی موبایلی در. 98

آزمون کای اسکور. 99

جدول (4-2-45) رابطه بین میزان روزه گرفتن و استفاده از شبکه های اجتماعی موبایلی در میزان دینداری... 100

آزمون کای اسکور. 101

جدول (4-2-46) رابطه بین میزان تأثیر تصاویر ماهواره واینترنت و ارزیابی پاسخ گویان ازاستفاده از شبکه های اجتماعی موبایلی در میزان دینداری 101

آزمون کای اسکور. 101

جدول (4-2- 47) رابطه بین میزان آرامش قلبی پس از مناجات باخدا و ارزیابی پاسخگویان دراستفاده از شبکه های موبایلی در میزان دینداری... 101

آزمون کای اسکور. 101

جدول (4-2- 48) رابطه بين ميزان شركت در نمازجمعه و ارزیابی پاسخگویان در استفاده از شبکه های موبایلی در میزان دینداری... 101

آزمون کای اسکور. 101

جدول (4-2- 49) رابطه بين ميزان انجام اعمال دینی و ارزیابی پاسخگویان دراستفاده از شبکه های موبایلی در میزان دینداری... 101

آزمون کای اسکور. 101

جدول (4-2-50) رابطه بین عضویت در شبکه های اجتماعی موبایلی وارزیابی پاسخگویان از نقش شبکه. 101

آزمون کای اسکور. 101

جدول (4-2- 51) رابطه بین راهنمای حضورکاربران در شبکه و ارزیابی پاسخگویان از استفاده کنندگان از شبکه های اجتماعی موبایلی در میزان دینداری 101

آزمون کای اسکور. 101

جدول (4-2- 52) رابطه بین مشخصات واقعی و ارزیابی پاسخگویان دراستفاده از شبکه های اجتماعی موبایلی در میزان دینداری... 101

آزمون کای اسکور. 101

در توصیف این جدول باید اظهار داشت بیشترین نسبت ازپاسخگویان معتقدند استفاده از شبکه های اجتماعی موبایلی در میزان دینداری افراد تاثیر دارد که با مشخصات واقعی خود در شبکه های اجتماعی حضور دارند و کمترین تعداد آنان معتقدند حضور مشخصات واقعی در شبکه ها درحد خیلی زیاد است، بیشترین نسبت از پاسخگویان متعقدند شبکه های اجتماعی موبایلی در میزان دینداری افرادتاثیر ندارد،.کاربران با مشخصات غیرواقعی در شبکه ها اجتماعی موبایلی حضور دارند کمترین تعداد آنان معتقدندتاثیر استفاده از مشخصات غیرواقعی در شبکه های اجتماعی موبایلی متوسط است.101

جدول (4-2- 54) رابطه بین ارتباط با دوستان در شبکه وارزیابی پاسخگویان دراستفاده از شبکه های اجتماعی موبایلی در میزان دینداری... 101

آزمون کای اسکور. 101

جدول (4-2-55) رابطه بین اطلاع از اخبار روز بوسیله شبکه های اجتماعی و ارزیابی پاسخگویان در میزان دینداری... 101

آزمون کای اسکور. 101

جدول (4-2- 57) رابطه بین آشنایی با عقاید دیگران و شبکه های اجتماعی ومیزان دینداری... 101

آزمون کای اسکور. 101

جدول (4-2- 58) رابطه بین تفریح و سرگرمی در شبکه های اجتماعی موبایلی ومیزان دینداری... 101

آزمون کای اسکور. 101

جدول (4-2- 59) رابطه بین میزان تغییرات در رفتار فرد بوسیله شبکه های اجتماعی در میزان دینداری... 101

آزمون کای اسکور. 101

جدول (4-2- 60) رابطه بين تأیید باروهاي افراد در شبكه هاي اجتماهي توسط دوستان مجازي با ميزان دينداري... 101

آزمون کای اسکور. 101

جدول (4-2- 61) رابطه بين اعتماد به تكنولوژي و ارزيابي پاسخگويان از استفاده كنندگان شبكه هاي اجتماعي موبايلي با ميزان دينداري... 101

آزمون کای اسکور. 101

جدول (4-2-62) رابطه بين ميزان مشاركت در شبكه هاي اجتماعي و ميزان دينداري... 101

آزمون کای اسکور. 101

آزمون کای اسکور. 101

جدول (4-2- 64) رابطه بين ميزان اعتماد به محتواي شبكه هاي اجتماعي موبایلی و ارزيابي پاسخگويان دراستفاده از شبكه هاي اجتماعي در ميزان دينداري 101

آزمون کای اسکور. 101

جدول (4-2- 65) رابطه بين تأثیر فناوري در تغيير هويت و ارزش‌های ديني و ارزيابي پاسخگويان در استفاده از شبكه هاي اجتماعي موبایلی در ميزان دينداري 101

آزمون کای اسکور. 101

جدول (4-2- 66) رابطه بين تأثیر شبكه هاي اجتماعي موبایلی برميزان دينداري كاربران.. 101

آزمون کای اسکور. 101

جدول شماره (4-2-67): بررسی وضعیت نرمال بودن متغیرها101

آزمون فرضیه های پژوهش... 101

جدول (4-2- 68) نتایج تجزیه وتحلیل فرضیه اول.. 101

جدول (4-2-69) آزمون همبستگی اسپیرمن برای بررسی فرضیه اول.. 101

جدول (4-2- 70) نتایج تجزیه وتحلیل فرضیه دوم. 101

جدول (4-2-71) آزمون همبستگی اسپیرمن برای بررسی فرضیه دوم تحقیق.. 101

جدول (4-2-73) آزمون همبستگی اسپیرمن برای بررسی رابطه واقعی بودن مشخصات کاربران و میزان دینداری... 101

جدول (4-2- 74) نتایج تجزیه وتحلیل شاخص های متغیر مستقل و وابسته. 101

جدول (4-2-75) آزمون همبستگی اسپیرمن... 101

رابطه متغیرهای زمینه ای با دینداری و مدت زمان حضور(زمان به ساعت سنجیده شده)در شبکه های اجتماعی موبایلی 101

جدول (4-2-76): رابطه متغیرهای وابسته با میزان دینداری و شبکه هاي اجتماعي موبایلی... 101

رگرسیون خطی فرضیه‌ها101

جدول (4-2- 77) ضرایب بتا و سطح معناداری بین مؤلفه های شبکه های اجتماعی موبایل و دینداری... 101

جمع بندی ونتیجه گیری.. 101

جمع بندی توصیف‌ها101

جمع بندي تحليل یافته‌ها101

نتیجه گیری ومنابع.. 101

نتيجه گيري كلي 101

پیشنهادات 101

منابع وماخذ101

پیوست‌ها101

فرمول برآورد حجم نمونه کوکران. 101

پرسشنامه101

 

 


مبلغ قابل پرداخت 13,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۳۰ خرداد ۱۳۹۷               تعداد بازدید : 589

برچسب های مهم

"هدف ما ارتقاء کیفیت و جلب رضایت شماست"

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما